جرثقیل زمینی

جرثقیل کارگاهی زمینی

جرثقیل زمینی وسیله ای است  به منظور بلند کردن جابه جایی بار ها جهت بارگیری و جا نمایی در مکان های صنعتی کاربرد دارد.

جرثقیل کارگاهی متشکل از شاسی و جک هیدرولیک می باشد. و تحمل بلند کردن بار تا ارتفاع مشخص را دارد.

دارای ظرفیت های باربری متنوع می باشد

دستگاه جرثقیل کارگاهی دستی امکان بالا بردن بار تا دو متر و بیست را در جهت عمود فراهم می کند. ظرفیت باربری این دستگاه از دو تا پنج تن میباشد

جرثقیل زمینی کارگاهی

جرثقیل کارگاهی برقی

جرثقیل کارگاهی دستی

 

Posted on