دستگاه سنگبری ثابت

دستگاه سنگبری کارگاهی ثابت

از انواع دستگاه سنگبری کارگاهی است دستگاه برش سنگ کارگاهی ثابت به لحاظ وزن زیاد و امکانات بیشتر اعلب در جایی مستقر میگردد و قابلیت تغییر مکان را  مانند دستگاه سنگبری متحرک به آسانی ندارد.

انواع دستگاه سنگبری ثابت

دستگاه سنگبری کارگاهی اتوماتیک

‌دستگاه سنگبری کارگاهی  نیمه اتومات

Posted on