کوربندی

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ،کور بندی پر کردن شکاف و درزها ” و فواصل بین آجرها ” که امروزه به آن بند کشی می گویند .

Posted on