کوکبی

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، کوکبی نوعی کاشی به شکل ستاره  با رنگهای متفاوت است .

Posted on