لوله خم‌کن برقی

از انواع لوله خم‌کن .لوله خم کن برقی نیروی محرکه لازم جهت عملیات خمکاری در  لوله خم کن برقی  توسط برق تامین میشود.

 

انواع لوله خم کن برقی

لوله خم کن برقی هیدرولیک

لوله خم کن برقی مکانبکی

 

 

 

 

Posted on