بلوک سیمانی سه جداره

بلوک سیمانی مجوف با سه جداره که میان انها خالی است.

بلوک سیمانی 3 جداره مناسب تیغه  دیوار مشترک واحدها  ، دیوار پیرامونی ، دیوار آسانسور و…

Posted on