بلوک سیمانی توپر

از انواع بلوک سیمانی که تو پر است.

این نوع بلوک مجوف نیست و فضای خالی میان خود ندارد.

 

 

Posted on