بلوک سیمانی تو خالی

از انواع بلوک سیمانی که به منظور سبک شدن ، عایق صوتی و حرارتی مجوف است و میان آن فضای خالی تعبیه میشود.

بلوک سیمانی دوجداره ، بلوک سیمانی سه جداره بلوک سیمانی تو خالی محسوب میشود.

Posted on