ورق روسری

ورق کله گاوی / ورق WFP

تکه ورق سیاه در اتصالات گیردار  که  روی تیر گذاشته شده و جوش داده میشود.

علت نام گذاری این اتصال، به دلیل شباهت آن با کله گاو است. این شکل مخصوصی هم بعد جوش و هم طول جوش لازم را ایجاد میکند.

همراه  اتصال کله گاوی ورق زیرسری و  نبشی جان اتصال تیر به ستون را مستحکم تر میکند.

 

 

Posted on