برقو ماشینی

برقو ماشینی از انواع برقو می باشد.کا بروی دستگاه تراش و یا مته نصب و مورد استفاده قرار میگیرد .این برقوها خشن کاری و پرداخت کاری را انجام می‌دهند و بیشتر در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

 

Posted on