گلمیخ

گل میخ میخهای آهنینی که برآنها یک نیم کره بزرگ ، وصل است و برای تزنین بکار میرود.

در معماری سنتی ایران ، به همین شکل در خانه ها ی قدیمی کاروانسرها ، دروازه ها و .. به کار می رفته است .

Posted on