کامپکتور زمین

زمین کوب

کامپکتور ویژه فشرده سازی بستر زمین اعم از خاک و اسفالت.

انواع کمپکتور از لحاظ سوخت

کمپکتور دیزلی

کمپکتور بنزینی

 

انواع کمپکتور از لحاظ شاسی

کمپکتور صفحه ای

کمپکتور قورباغه ای

 

Posted on