بالابر مفصلی

بالابر متحرک مفصلی از انواع بالابر متحرک است.

در بالابر مفصلی دکل بصورت قطعاتی که بصورت مفصل بهم متصل میباشند  جمع میشود.

اتصال مفصلی علاوه بر حرکت عمودی حرکت دکل را به جهات مختلف دیگر امکان پذیر میکند.

 

 

Posted on