بالابر تلسکوپی    

بالابر متحرک تلسکوپی از انواع بالابر متحرک است.

در بالابر تلسکومی دکل بصورت تلسکوپی جمع میشود.

 

 

 

 

Posted on