پوکه نخودی

ازانواع پوکه معدنی است .در انداره هایی ما بین 8 تا 17 میلیمتر سرند می شوند

Posted on