پوکه فندقی

 

ازانواع پوکه معدنی است . پوکه فندقی به صورت متوسط در اندازه های 16 تا 20 میلیمتری ایجاد شده اند.

Posted on