کونیک

پخ کردن لبه .

کنیک کردن ، پخ زدن

Posted on