کوپله کردن لوله

کوپلینگ لوله

 

کوپله کردن فرآیند گرم شدن انتهای لوله PVC و بزرگتر شدن قطر آن با استفاده از قالب است. انتهای بزرگ شده را کوپله یا مادگی می نامند. انتهای دیگر که بدون تغییر است را نری می گویند. فرایند کوپله را با دستگاهی به نام کوپله کن انجام می دهند.

Posted on