سیستم اطفای حریق آیروسل

aerosol fire extinguisher

سیستم اطفای حریق آیروسل نوع جدیدی از فناوری اطفاء حریق است که بر اساس فناوری‌های آتش‌نشانی نظامی توسعه یافته است

سیستم اطفا حریق آیروسل یک سیستم حالت پایدار است که از پراکندگی ذرات ریز جامد یا مایع در یک گاز تشکیل می‌شود.

آیروسل به یک سیستم کلوئیدی گفته می‌شود که از گاز (معمولا هوا) به عنوان محیط پخش و از ذرات جامد یا مایع به عنوان مواد پراکنده استفاده می‌کند.

انواع سیستم اطفای حریق آیروسل

سیستم اطفای حریق آیروسل دستی

سیستم اطفای حریق آیروسل اتوماتیک

کاربرد سیستم اطفا حریق آیروسل

آتش‌های الکتریکی ، آتش سطحی جامد ، آتش مایعات قابل اشتعال

 

Posted on