ماده ۱ قانون تجارت

ماده یک قانون تجارت

ماده 1) تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

Posted on