شخص حقیقی

شخص حقیقی یا شخص طبیعی  به هر یک از افراد نوع بشر گفته می‌شود.  هر آدمی که می‌تواند طرف حق قرار بگیرد  ، مقابل واژهٔ شخص حقوقی

به انگلیسی: Natural person

Posted on