کوپلر تبدیل

نوعی وصله مکانیکی میلگرد که قابلیت به هم پیوستن دو آرماتور با سایزهای مختلف را خواهند داشت از این رو کوپلر امکان چرخش خواهد داشت، هر دو رزوه کوپلر تبدیل راستگرد بوده و نحوه بستن آن همانند کوپلر استاندارد می‌باشد. در صورت ‌نیاز مصرف‌کننده این نوع کوپلر با هر سایز مورد نیاز تولید می‌شود.

Posted on