کروم بندی کف

شیب بندی کف

اجرای کروم بندی بر روی زمین به منظور اجرای شیب و هدایت آب سطحی ، بر روی بام ، آشپزخانه ، سرویس های بهداشتی ، حیاط و فضا هایی که نیاز به کف شو دارد.

چگونگی اجرا :

بالاترین نقطه  و نقطه خروجی آب را مشخص نماییم. اختلاف تراز این دو نقطه را بدست می آوریم و فاصله طولی بالاترین نقطه  را با توجه به شیب مورد نیاز ، تا پایین ترین نقطه  اندازه گیری می نماییم.

بطور معمول در پشت بام 1.5% و در آبریزهای دیگر 1% درنظر گرفته می شود. مثلا اگر فاصله طولی دو نقطه برابر 10 متر باشد، به ازای هرمتر فاصله، نقطه بالا را 1.5 سانتیمتر بالاتر می بریم (10.5 سانتیمتر).

سپس بوسیله ریسمان کار، نقاط مورد نظر را به یکدیگر متصل می نماییم تا شیب مورد نیاز مشاهده گردد.

با قراردادن شمشه در کنار ریسمان، مسیر مشخص شده را توسط ملات ماسه سیمان و آجر، اجرا می کنیم تا به پایین ترین نقطه برسیم. این عملیات را در نقاط مشابه در کل فضای مورد نظر، تکرار می کنیم تا شیب آن ناحیه به سمت محل خروجی هدایت شود.

بعد از اینکه کروم بندی بصورت شیبدار اجرا گردید، کافی است فضای مابین کروم ها بوسیله مصالح سبک، مانند فوم بتن و یا پوکه پر شود و روی آن بصورت کامل، سطحی صاف را ایجاد نماییم تا عملیات عایق (مصالحی مانند ایزوگام یا قیر گونی) روی آن اجرا گردد.

Posted on