دتکتور گازی آدرس پذیر

دتکتور گازی آدرس پذیر

این نوع دتکتور گازی از انواع دتکتور هوشمند و از اجزای سیستم اعلام حریق آدرس پذیر است.
دتکتور گاز آدرس ‌پذیر  در سیستم آدرس پذیر دارای یک آدرس اختصاصی میباشند که درصورت ارسال سیگنال بر روی پنل کنترل اعلام حریق آدرس دقیق دتکتور مربوطه مشخص می‌گردد.

Posted on