خیارات

خیار از فقه گرفته شده و به معنی اختیار است. اگر قراردادی منعقد شود قانون‌گذار به هریک از طرفین این اختیار را داده است قرارداد را فسخ کنند. خیارات جمع خیار است.

انواع خیارات در حقوق

خیارات در حقوق به 12 دسته تقسیم می‌شوند:

خیار مجلس ، خیار حیوان ، خیار شرط ،  خیار تاخیر ثمن ، خیار رویت و تخلف وصف ، خیار غبن ، خیار عیب ، خیار تدلیس ، خیار تبعض صفقه  ، خیار تخلف شرط ، خیار تفلیس ، خیار تعذر تسلیم

در هر یک از این موارد بنا به دلیلی قرارداد منعقد شده شرایطی را که موجب انعقاد قرارداد شده را از دست داده است و به همین دلیل یکی از طرفین دیگر تمایلی به ادامه قرارداد ندارد یا مایل است قرارداد به گونه‌ای دیگر موجب رضایت او شود یا به آن خاتمه دهد.

این حقی است که قانون گذار به طرفین قرارداد داده است مثلا وقتی خانه خریداری شده کوچکتر از موردی است که در قرارداد ذکر شده یا کالای خریداری شده دارای عیب است یا اینکه فروشنده کالای تقلبی به مشتری فروخته است در همه این موارد و مواردی از این دست، خریدار حق بر هم زدن معامله یک جانبه معامله را دارد؛ بنابراین این حق طبق قانون برای طرفین قرارداد وجود دارد مگر اینکه طبق افراد این حق را از خود سلب کنند و در قرارداد اقدام به اسقاط کافه خیارات کنند.

Posted on