تراز کردن

هموار کردن مسطح کردن ، در راستای عمودی و یا افقی قرار دادن ، مشخص کردن پستی و بلندی سطح چیزی ، هموار کردن سطح زمین ، مسطح ساختن زمین یا چیزی دیگر

Posted on