ماده ۶۰۷ قانون مدنی

ماده ۶۰۷ قانون مدنی

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آنکه آنرا مجانا” نگاهدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.

Posted on