مودع

ودیعه گذار ، در عقد ودیعه به کسی که مالش را به دیگری می دهد تا نگه دار شود.

Posted on