وایرلس

Wireless

فاقد سبم .بی سیم. ارتباط از راه دور دو دستگاه ، بدون سیم .

Posted on