توری گابیون

توری مخصوص اجرای گابیون مفتول این نوع توری از نوع گالوانیزه گرم است. قطر مفتول های توری بین 2.5 میلی متر تا 5 میلی متر است.
چشمه های گابیون به صورت شش ضلعی و در ابعاد 8*8 ، 10*8 ، 10*12 سانتی متر است.
البته برای استفاده از این محصول در کف آبراهه ها باید از چشمه گابیون مترز با ابعاد 5*6 سانتی متر استفاده کرد.
عرض رول های این محصول 1*1.5 ، 2*2.5 ، 3 متر است.
ارتفاع این محصول از یک متر تا 4 متر است.

Posted on