زهکشی

دریناژ

خشکاندن یا انتقال آب های سطحی به محل مورد نظر را زهکشی یا دریناژ گویند .

Drainage

 

Posted on