اعسار

Insolvency

در اصطلاح حقوقی منظور از اعسار ، ناتوانی در پرداخت است. و به کسی که ناتوان از پرداخت باشد، معسر می‌گویند.

اعسار برگرفته از عسر و به معنای سختی و نداشتن است. در واقع به عدم توانایی مالی یا عدم دسترسی به اموال و به نوعی در مضیقه قرار داشتن، اعسار گفته می شود.

انواع اعسار:

  • اعسار نسبت به هزینه دادرسی ،
    عدم توانایی مالی در پرداخت هزینه های مربوط به مراجع قانونی
  • اعسار نسبت به حکم دادگاه
    عدم توانائی در پرداخت بدهی در حالیکه در دادگاه حکم به نفع طلبکار صادر شود و رای نهائی مبنی بر محکوم بودن وی باشد و اجرائیه نیز صادر گردد.
Posted on