ورشکسته

وقتی یک کاسب ، تاجر یا شرکتی تجاری است از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند.

ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود.

اصطلاحاً به این افراد از نظر فقهی معسر گفته می‌شود.

Posted on