خیار تعذر تسلیم

هرگاه فروشنده پس از عقد نتواند کالا یى را که فروخته، تحویل دهد، مانند آنکه اسبى که فروخته قبل از تحویل فرار کند، می تواند معامله را فسخ کند.

گاهی یک طرف معامله در شرایطی قرار می گیرد که نمی تواند مورد معامله را تسلیم کند و به عبارتی تسلیم مورد معامله از سوی او متعذر می گردد.

در این شرایط اجبار طرف دیگر به ماندن در معامله خلاف انصاف است. چرا که ممکن است شرایط برای تسلیم مال هیچ گاه فراهم نگردد بنابراین قانون برای جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به چنین شخصی اجازه ی فسخ معامله را، با استفاده از خیار تعذر تسلیم داده است.

Posted on