خیار غبن

به فتح غین و سکون باء

اختیار فسخ معامله برای کسی که مغبون شده‌ است.
به دو صورت غبن فاحش و غبن افحش اعمال میگردد.

برای استفاده از خیار غبن باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

  • کسی که به او زیان وارد شده، در هنگام انجام معامله از قیمت عادلانه کالای خود آگاهی نداشته باشد. اگر شخص در زمان انجام معامله از قیمت عادلانه آگاه باشد، اما معامله را انجام دهد، نمی تواند مدعی باشد که از انجام معامله مغبون شده. چون خودش به زیان خودش عمل کرده است.
  • مغبون باید بعد از گاه شدن از اینکه از انجام معامله مغبون شده و برای او خیار غبن ایجاد شده، فورا نسبت به اعمال آن اقدام کند.
Posted on