باطله برداری

اغلب معادن در زیر سطح زمین مدفون شده اند ، به عملیات برداشتن سنگ و خاک از روی لایه های معدنی در معادن عملیات باطله برداری گفته میشود

Posted on