کلگی پیچ

HEAD screw

سر پیچ  که از استوانه رزوه شده بزرگتر  و برجسته می باشد. کلگی پیچ یا بولت اتصال ابزار متناسب با پیچ را بار باز و بسته کردن آن برقرار میکند و از طرفی تکیه گاه پیچ برای محکم کردن بر روی محل نصب می باشد.

 

انواع پیچ از نظر شکل کلگی

کلگی پیچ

Posted on