غبن فاحش

ضرری است که از نظر عرف قابل پذیرش نباشد که معمولا توسط کارشناسان رسمی دادگستری قابل تشخیص است.

مثلاً کسی که خانه ای صد میلیون می ارزد نود میلیون تومان می فروشد.

Posted on