خیار مجلس

بر اساس آن ، هریک از طرفین عقد قرارداد، مادامی که جلسه قرارداد بر قرار است و طرفین متفرق نشده‌اند، اختیار فسخ معامله یا قرارداد را دارند.

فرض کنید علی خانه محمد را می خرد بر اساس خیار مجلس تا زمانیکه از بنگاه خارج نشده اند هریک می تواند قرار داد را بر هم زند.

Posted on