عقد نافذ

عقد نافذ عقدي است صحيح كه بلافاصله پس از انعقاد منشاء آثار قانوني باشد.

Posted on