پمپ بتن پنوماتیک

از انواع پمپ بتن است. در پمپ بتن پنوماتیک بتن با هوای فشرده از طریق خط لوله جابجا می شود. هیچ قطعه مکانیکی که به بتن فشار وارد کند، وجود ندارد.

مقدار مشخص بتن در مخزن قرار گرفته  دریچه بسته و عملیات پمپاژ با فشار هوای فشرده انجام میشود.

 

Posted on