جرثقیل کراولر

جرثقیل خزنده / Crawler Crane

جرثقيل‌ کراولر  به کمک چرخ‌های زنجيری که در قسمت پایین کابین قرار دارند، همراه با بار به حرکت در می‌آید.

جرثقیل‌ کراولر بسیار سنگین است و حرکتش بسیار کند و می‌توانند روی زمین‌های ناهموار و حتی خاک نرم به خوبی کار کنند.

Posted on