پیستون

پیستون / Piston

پیستون،  بخش متحرک موتورهای رفت و برگشتی است که در درون یک سیلندر قرار می‌گیرد.

Posted on