بتن پس کشیده چسبنده

بتن پس کشیده چدر بتن پس کشیده به روش چسبنده بعد از عملیات کشیدن فولادها، در روش پس کشیده غیر چسبنده از محل درزهایی که قبلا تعبیه شده است داخل غلاف و اطراف فولادهای پیش تنیدگی جهت محافظت از فولاد و نیز ایجاد چسبندگی دوغاب سیمان پمپاژ شود. به این نوع بتن پس کشیده، بتن پس کشیده چسبنده می گویند.

در بتن پس کشیده به روش چسبنده بعد از عملیات کشیدن فولادها، در روش پس کشیده غیر چسبنده از محل درزهایی که قبلا تعبیه شده است داخل غلاف و اطراف فولادهای پیش تنیدگی جهت محافظت از فولاد و نیز ایجاد چسبندگی دوغاب سیمان پمپاژ شود. به این نوع بتن پس کشیده، بتن پس کشیده چسبنده می گویند.

Posted on