آچار شلاقی سرکج

از‌انواع اچار شلاقی می باشد . آچار شلاقی سرکج برای اتصالاتی که در کنج دیوارها یا چسبیده به دیوار هستند

Posted on