سیستم امپریال

سیستم اینچی / امپریال سیستمی / دستگاه امپراتوری / دستگاه بریتانیایی / Imperial units

سیستم واحدهای اندازه‌گیری‌ که در گذشته تمام مناطقی که زیر مجموعه امپراتوری بریتانیا کبیر بودند از آن برای اندازه‌گیری طول و وزن و غیره استفاده می‌کردند.

این سبستم در امپراتوری بریتانیا توسعه یافته است. سیستم امپراتوری از اینچ، پوند و ثانیه به عنوان واحدهای پایه خود استفاده می کند.

Posted on