ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26

چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده‌ باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.

Posted on