ماده 15 قانون وکالت

ماده 15 قانون وکالت

(اصلاحی 1373/12/28) – پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:

برای پروانه وکالت درجه اول یکصد هزار 100000 ریال.

برای پروانه وکالت درجه دوم پنجاه هزار 50000 ریال.

برای پروانه وکالت درجه سوم چهل هزار40000 ریال.

برای پروانه وکالت کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد 50000 ریال و در سایر شهرستانها 20000 ریال.

برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ده هزار 10000 ریال.

Posted on