پیچ متری

Thread Rod / Rod

پیچ 60 درجه / راد

میله گرد رزوه دار گالوانیزه .در آویز گرفتن از سقف برای ساپورت های لوله و کانال هوا، استفاده به عنوان پایه انواع بست های لوله و … کاربرد دارد.

در سبستم ساپورتینگ کاربرد دارد.

 

 

Posted on