سقف تیرچه بلوک

بطور کلی به سقف های اطلاق میگردد که مرکب از بتن ، تیرچه و بلوک سقفی میباشد

این نوع سقف ها سبک و مقرون به صرفه می باشد.

Posted on